W dniu 27.06 (wtorek) biuro nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy
Z nami
bezpiecznie
Szczecin ubezpieczenia

Oferta - ubezpieczenia Szczecin
ubezpieczenia OC, AC, NNW, ASS

Nasza multiagencja oferuje kompleksową obsługę Państwa ubezpieczeń w oparciu o produkty następujących firm ubezpieczeniowych: Ergo Hestia, Warta, PTU, HDI Asekuracja, InterRisk, AXA,  Aviva, Link4, Compensa, Benefia, PZM, TUW TUZ, MTU, Proama.

Mając na względzie Państwa dobro, oraz biorąc pod uwagę zawiłości związane z interpretacją przepisów prawnych pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności związanych z zawarciem umowy czy też wypowiedzeniem poprzedniej polisy.

Ubezpieczenia komunikacyjne


OC - ubezpiecznie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem wyrządziła szkodę związaną z ruchem tego pojazdu.

Ubezpieczenie to chroni posiadacza pojazdu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych tym pojazdem osobom trzecim. Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego.

Ubezpieczenie OC chroni zatem z jednej strony majątek sprawcy szkody, z drugiej natomiast gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń.

Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje 27 państw należących do Unii Europejskiej oraz 5 państw tj. Andora, Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Chorwacja.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. Istnieje możliwość ubezpieczenia na okres krótszy jeżeli pojazd mechaniczny jest zarejestrowany na stałe a umowa zawierana jest np. przez komis samochodowy, a także w przypadku pojazdów wolnobieżnych i historycznych, oraz zarejestrowanych czasowo.

W zwiazku z faktem, iż warunki dla wszystkich obowiązkowych umowów ubezpieczenia regulowane są przez ten sam akt prawny nie ma znaczenia w jakim towarzystwie zostanie zawarta - w tym przypadku decyduje głównie cena polisy.  

Warto wiedzieć:

Zasady dotyczące umów ubezpieczenia obowiązkowego OC z okresem odpowiedzialności od dnia  11 lutego 2012 roku

Wypowiedzenie umowy

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy (klauzula prolongacyjna).

Zawarcie następnej umowy nie następuje, pomimo braku powiadomienia, jeżeli nie została opłacona w całości określona w umowie  składka za mijający okres 12 miesięcy.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia musi być złożone na piśmie. W przypadku nadania przesyłki listowej, dniem złożenia wypowiedzenia jest dzień jej nadania w placówce operatora publicznego (Poczta Polska). W przypadku złożenia wypowiedzenia agentowi, dniem złożenia wypowiedzenia jest dzień otrzymania wypowiedzenia na piśmie przez agenta.

Podwójne ubezpieczenie

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń umowę zawartą w trybie automatycznego wznowienia może być przez niego wypowiedziana na piśmie z oświadczeniem, że jest w tym samym czasie ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń. Umową zawartą w trybie automatycznego wznowienia jest umowa nie wypowiedziana przez posiadacza pojazdu i zawarta  bez składania przez posiadacza pojazdu wniosku o ubezpieczenie (polisa przesłana bezpośrednio przez jednostkę organizacyjna ubezpieczyciela).  Umową automatycznie wznowioną nie jest umowa zawarta na wniosek posiadacza pojazu za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego lub w jednostce organizacyjnej towarzystwa ubezpieczeń. W  przypadku wypowiedzenia umowy automatycznie wznowionej zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność

Przeniesienie prawa własności pojazdu

Posiadacz  pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności (np. sprzedaż, darowizna)   jest obowiązany do przekazania  posiadaczowi , na którego przeniesiono prawo własności (np. nabywca, obdarowany) dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (polisę oraz potwierdzenie zawarcia OC)

Posiadacz  pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności pojazdu mechanicznego jest obowiązany do powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności , o fakcie przeniesienia własności tego pojazdu i danych osobowych nabywcy: imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL (REGON).

Posiadacz pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, aż do zakończenia okresu ubezpieczenia. Zakład ubezpieczeń będzie żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta i nie jest automatycznie wznawiana ( nie ma zastosowania klauzula prolongacyjna).

Zwrot składki

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje m.in. w przypadku:

 • wyrejestrowania pojazdu mechanicznego,
 • rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez posiadacza pojazdu na którego przeniesiono prawo własności (przysługuje posiadaczowi, który przeniósł prawo własności)

 Wysokość składki do zwrotu oblicza się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ochrony. 

AC - ubezpieczenia Auto Casco pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie AC jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które chroni pojazd ubezpieczającego przed szkodami, których sam jest sprawcą oraz przed kradzieżą i aktami wandalizmu dokonanymi na ubezpieczonym pojeździe.

Porównując ogólne warunki ubezpieczeń (OWU) poszczególnych firm ubezpieczeniowych na rynku spotkać się można głównie z dwoma wariantami AC dotyczącymi systemu likwidacji ewentualnej szkody do których należy zaliczyć:

 •   wariant kosztorysowy
 •   wariant serwisowy

Różnica polega przede wszystkim na systemie wypłaty odszkodowania oraz cenie. W wariancie kosztorysowym, który jest znacznie tańszy ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie na podstawie kosztorysu wyliczonego w oparciu o OWU. I w tym miejscu trzeba zaznaczyć, że często wysokość tak ustalonego odszkodowania nie pozwala na przywrócenie pojazdu do stanu z przed szkody bowiem zgodnie z OWU ubezpieczyciel może np. zastosować w kosztorysie ceny części zamiennych pochodzących od alternatywnych wytwórców tzw zamienniki, których jakość jak i cena przeważnie znacznie odbiega od części oryginalnych lub też zastosować amortyzację na części zakwalifikowane do wymiany (najczęściej potrącenie sięga 50% wartości części oryginalnych nowych). Również stawki za 1 roboczo-godzinę ustalone w OWU w przypadku kosztorysowego rozliczenia szkody kształtuję się przeważnie w wysokości 50 % wartości stawek stosowanych przez ASO danej marki pojazdu na rynku lokalnym.

Wariant serwisowy jest zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem lecz droższym, zwłaszcza gdy posiadamy w miarę nowe auto, ponieważ mamy możliwość naprawy pojazdu w autoryzowanym serwisie. Większość Towarzystw oferuje możliwość likwidacji szkody również w tzw systemie bezgotówkowym co pozwala nam na brak konieczności angażowania własnych środków finansowych. Wówczas rozliczenie szkody następuje bezpośrednio na linii ubezpieczyciel – serwis. Różnica w wysokości składki pomiędzy wariantem kosztorysowym a serwisowym może wynosić nawet 30 - 40%.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • zniszczenie lub uszkodzenie spowodowane zderzeniem z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu
 • szkody powstałych na skutek powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, gradu, lub innych sił przyrody
 • kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego
 • uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie (dewastacja)

Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują zakres ALL RISK oznacza to, że odpowiadają za wszystkie zdarzenia, które nie znalazły się w katalogu wyłączeń. Dodatkową korzyścią jest możliwość włączenia różnych ryzyk dodatkowych, a także możliwość indywidualnego kształtowania warunków ubezpieczenia i ceny, dzięki zmniejszaniu ochrony za niższą składkę. Polega to na udziale właściciela pojazdu w szkodzie w wysokości np. 10 lub 20% wartości szkody, dzięki czemu ubezpieczający otrzymuje odpowiednią obniżkę składki.

Warto wiedzieć:

Zasady realizacji umowy ubezpieczenia AC regulują ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) ustalane przez zakład ubezpieczeń z którym podpisujemy polisę, jednakże cześć zapisów określonych w OWU wielu firm jest bardzo podobna bądź jednakowa.

Poniżej podajemy przykłady takich regulacji:

 • brak zapłaty składki w terminie określonym w polisie nie powoduje rozwiązania umowy ubezpieczenia
 • odszkodowania nie przysługuje jeżeli kierujący pojazdem w chwili zdarzenia znajdował się pod wpływem alkoholu lub nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem
 • brak aktualnych badań technicznych pojazdu może również skutkować odmową wypłaty odszkodowania
 • w przypadku zagubienia kluczyków do pojazdu, należy powiadomić o tym fakcie Towarzystwo Ubezpieczeń oraz wymienić zamki na nowe, ponieważ w przeciwnym wypadku spotkasz się z odmową wypłaty odszkodowania w przypadku kradzieży pojazdu lub jego części bądź wyposażenia

Pakiety

Pakiety zapewniają kompleksową ochronę Twojego majątku za znacznie niższą cenę w porównaniu do zakupu poszczególnych rodzajów ubezpieczeń osobno.

Najczęściej w skład ubezpieczenia pakietowego wchodzą następujące rodzaje ubezpieczeń: OC + AC + NNWK + ASS, oraz coraz częściej również ubezpieczenie majątkowe np. domu lub mieszkania.

NNWK - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i pasażerów

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i pasażerów pojazdu, powstałe podczas:

 • ruchu pojazdu
 • wsiadania i wysiadania z pojazdu
 • postoju i naprawy na trasie jazdy
 • bezpośrednio przy załadunku lub wyładunku pojazdu

Zasady ustalenia wysokości odszkodowania:

 • w razie trwałego 100% uszczerbku na zdrowiu towarzystwo wypłaca świadczenie w wysokości równej sumie ubezpieczenia
 • w razie częściowego uszczerbku na zdrowiu - taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpił trwały uszczerbek,
 • w razie śmierci ubezpieczonego - 50% sumy ubezpieczenia, (istnieje możliwość podwyższenia tej sumy za dodatkową dopłatą do 100% SU)

ASS – ubezpieczenie assistance

W zależności od wariantu ubezpieczenia zakres może obejmować:

 • holowanie uszkodzonego wskutek kolizji lub wypadku pojazdu do warsztatu serwisowego lub na miejsce wskazane przez ubezpieczającego
 • holowanie unieruchomionego wskutek awarii technicznej pojazdu
 • usunięcie awarii technicznej w miejscu zdarzenia włączenie z awarią żarówek reflektorowych
 • holowanie pojazdu konieczne z powodu kradzieży jego części składowych lub dewastacji
 • organizację zakwaterowania w hotelu i organizację przewozu osób podróżujących ubezpieczonym pojazdem do miejsca zamieszkania lub do celu podróży
 • pomoc rzeczoznawczą i prawną
 • pomoc w przypadku uszkodzenia ogumienia
 • pomoc w przypadku zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu
 • telefoniczna pomoc tłumacza
 • informację telefoniczną
 • dostarczenie paliwa
 • pomoc w razie nalania niewłaściwego rodzaju paliwa lub płynu
 • pomoc w przypadku niemożności uruchomienia silnika
 • pomoc w przypadku uszkodzenia ogumienia
 • pomoc w przypadku zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu

Auto Szyby

Ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby czołowej, tylnej oraz szyb bocznych w razie ich zniszczenia, powstałych wskutek:

 • zderzenia z innym pojazdem
 • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami, przedmiotami lub zwierzętami znajdującymi się poza pojazdem
 • powodzi, zatopienia, huraganu, pioruna, bezpośredniego działania opadu atmosferycznego, osuwania lub zapadnięcia się ziemi, lawiny
 • pożaru, wybuchu
 • działania czynnika chemicznego lub termicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu
 • uszkodzenia przez osoby trzecie, znajdujące się poza pojazdem

Aviva Szczecin Compensa Szczecin Hestia Szczecin HDI Szczecin InterRisk Szczecin Link4 Szczecin MTU Szczecin PZU Szczecin Warta Szczecin Proama Szczecin Generali Szczecin

Ubezpieczenia Szczecin - Prawobrzeże. Multiagencja Szczecin, agent Szczecin, agencja Szczecin, polisa Szczecin, ubezpieczenie OC Szczecin, ubezpieczenie AC Szczecin, tanie OC, ubezpieczenie mieszkania Szczecin. Proama Szczecin.

Copyright © 2018 PAMA. Wszystkie prawa zastrzeżone.